Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBakır, Abdulhalik
dc.contributor.authorDündar, Abdulhamit
dc.date.accessioned2021-01-07T08:46:46Z
dc.date.available2021-01-07T08:46:46Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-21
dc.identifier.citationDündar, Abdulhamit. (2019). 4/10. yüzyılda Bağdat (topgrafya, toplumsal yapı, gündelik hayat). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/1493
dc.description.abstractEbû Ca‘fer el-Mansûr tarafından 149/766 yıllında Dicle Nehri’nin batı sahilinde kurulan Bağdat, yüzyıllar boyunca İslâm dünyasının ilim, sanat, kültür ve ticaret merkezi olmuştur. Yarım asırlık Sâmerrâ dönemi [221-279/766-892] dışında, kuruluşundan 1258’deki Moğol işgaline kadar Abbâsîlere başkentlik yapmıştır. Mîlâdî onuncu asrın başında Halife Mansûr’un kurduğu Dâirevî Şehir [elmedînetu’l- mudevvera], merkezî özelliğini kaybetmiş, Mu‘tazıd’dan sonra gelen halifelerin tamamı doğu yakasındaki saraylarda ikamet etmişlerdir. Bu yüzyılın başında yaşanan köklü değişim sonucunda Bağdat’ın nüfus ve iskânının ağırlık merkezi doğu yakasına kaymıştır. Bu durum, 334/946’da başlayan Bağdat’taki Büveyhî hâkimiyeti döneminde de devam etmiştir. Şehrin imar ve iskânında yaşanan bu değişim etnik, dînî ve sosyal zümreleri etkilemiştir. Siyâsî, iktisâdî ve kurumsal yapılarda görülen gerileme toplumsal hayattaki değişikliklerin başlıca sebebini oluşturmuştur. 324/935’ten itibaren halifenin idârî, mâlî ve askerî bütün yetkilerini emîru’l-umerâlara bırakması askerî ve ekonomik güce sahip olan unsurlar arasında rekabete neden olmuş ve Büveyhîler’in Bağdat’ı ele geçirmelerine yol açmıştır. Halifelik üzerindeki bu tahakküm Abbâsî saray protokollerinde, üst düzey atamalarda ve idârî-mâlî yapıda bir kırılma noktası meydana getirmiştir. Bu sebeple Halife Râzî’nin, ordu ve mâliyeyi bizzat idare eden, nedimleriyle [nudemâ’] birlikte oturup onlara ihsanlar dağıtan ve selefleri gibi giyinen son halife olduğu vurgulanmıştır. Bütün bu gelişmeler, giyim kuşamdan yeme içmeye, bir saray geleneği olan sürek avından oyun ve yarışlara kadar gündelik hayat pratiklerinde de önemli bir dönüşüme yol açmıştır.en_US
dc.description.abstractBaghdâd, which was established by Abû Ja‘far al-Manṣûr in 149/766 in the west bank of the River Tigris, had become a center of science, art, culture and trade for centuries. Except Sâmarrâ period [221-279/766-892], it remained as ‘Abbâsid capital from its establishment to the Mongol invasion in 1258. In the beginning of the 4/10th century, the Round City [madîna al-mudawwara] established by the ‘Abbasid caliph al-Manṣûr had lost its central feature. The caliphs after Mu‘taḍid had settled in the palaces on the east side of the city. Such a radical change that occurred in the beginning of this century had resulted in the movement of the population density and the settlement to the east side, which had also continued during the Buwayhid period after 334/946. This change in the public works and the housing had affected ethnic, religious and social groups. The decline in the political, economic and constitutional structures had formed the mother lode of these changes in the social life. From 324/935, entrusting of the administrative, financial and military powers of the caliph to commander-in-chiefs of the army [amîr al-umarâs] brought about a rivalry amongst the influential elements. Thus, this rivalry triggered the invasion of Baghdâd by the Buwayhids. This oppression over the caliphate had originated a breaking point in the many areas, such as in the rules and regulations of the ‘Abbasid court, the appointments to the high-level offices and the administrative-financial structures. Therefore, a familiar ‘Abbâsid caliph’s profile disappeared, such as the caliph al-Râḍî’s profile, who governed personally the army and finance, sat with his courtiers [nudamâ’], distributed them presents and gifts, and dressed like his predecessors. All these events provoked an important transformation in the daily life practices, ranging from costume to food and drink, from hunting to indoor and outdoor games.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEbû Ca‘fer el-Mansûren_US
dc.subjectDicle Nehrien_US
dc.subjectBağdaten_US
dc.subjectSâmerrâen_US
dc.subjectAbbâsî Halifeliğien_US
dc.subject4/10. Yüzyılen_US
dc.subjectMoğol İstilasıen_US
dc.subjectDâirevî Şehiren_US
dc.subjectMu‘tazıden_US
dc.subjectBüveyhîleren_US
dc.subjectEmîru’l- Umerâen_US
dc.subjectRâzîen_US
dc.subjectAbû Ja‘far al-Manṣûren_US
dc.subjectTigris Riveren_US
dc.subjectBaghdâden_US
dc.subjectSâmarrâen_US
dc.subjectAbbâsid Caliphateen_US
dc.subjectMongol Invasionen_US
dc.subject4/10th Centuryen_US
dc.subjectRound Cityen_US
dc.subjectMu‘taḍiden_US
dc.subjectBuwayhid Perioden_US
dc.subjectAmîr al- Umarâen_US
dc.subjectal-Râḍîen_US
dc.title4/10. yüzyılda Bağdat(topgrafya, toplumsal yapı, gündelik hayat)en_US
dc.title.alternativeBaghdad in the 4th/10th Century (Topography, Social Structure, Daily Life).en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid585873en_US
dc.identifier.yoktezid10056235en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record