Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİpçioğlu, İsa
dc.contributor.authorYavuz, Abdullah Ünal
dc.date.accessioned2019-09-12T11:36:12Z
dc.date.available2019-09-12T11:36:12Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-10-27
dc.identifier.citationYavuz, Abdullah Ünal. (2017). İçsel ve dışsal paydaşların kurumsal itibarı algılamalarının karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/373
dc.description.abstractGünümüzde kurumsal itibarı etkili bir şekilde oluşturma ve sürdürme kurumlar için önemli bir konu haline gelmiştir. Sektör içerisinde kurumların sahip oldukları itibar ‘kurumsal itibar’ olarak adlandırılmaktadır. Kurumsal itibar kurumun sahip olduğu özelliklerin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin ve ne düzeyde takdir edilip beğenildiği esasına dayanır. Kurumlar itibarlarını düşürmemek için iç ve dış paydaşları göz önüne alarak itibarlarını korumalıdır. Her zaman iyi bir itibar, güçlü ve yüksek performansa sahip bir kurum demektir. Bu çalışma, kurumsal itibarın içsel ve dışsal paydaşlar açısından nasıl algılandığını tespit etmek, paydaşların firmanın kurumsal itibarını algılanmasındaki farklılıkları belirlemek ve demografik özelliklere göre kurumsal itibarı algılamalarına ilişkin farklılıklarının ortaya konulmasını belirlemektir. C.Fombrun tarafından oluşturulan “itibar katsayısı” ölçeğinden yararlanılarak anket çalışması yapılmıştır. Ölçek ilk bölümde katılımcıların demografik bilgilerini içermektedir, ikinci bölüm ise duygusal çekicilik, ürün ve servis, vizyon ve liderlik, çalışma ortamı, finansal performans ve sosyal sorumluluk boyutlarına ilişkin 20 ifadeden oluşmaktadır. Araştırmamızda ilk bölümde kurumsal itibar hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde kurumsal itibarın paydaşlarla olan ilişkisi hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise yöntem bölümüne yer verilmiştir. Araştırmaya konu olan firmanın kurumsal itibarının genel olarak katılımcıların olumlu görüşe sahip oldukları görülmüştür. Ancak; içsel ve dışsal paydaşlar arasında yapılan değerlendirmelerde görüş farklılıkları bulunmuştur. Dışsal paydaşlar firmayı içsel paydaşlara göre karşılıklı ilişkilerde daha olumlu bulmuştur. İtibarın en iyi olduğu boyut “duygusal çekicilik” ve en düşük olduğu boyut “sosyal sorumluluk” boyutu olmuştur. Paydaşlara yönelik olarak eksiklerin giderilmesi, yeni uygulamalar yapılması ve olumsuz yönlerin düzeltilmesi çalışmaları yapılmalıdır.en_US
dc.description.abstractToday, establishing and maintaining corporate reputation has become an important issue for corporations. The reputation that institutions have in the sector is called 'corporate reputation'. Corporate reputation is based on the characteristics of the institution, the activities it carries out and the level of appreciation and appreciation. Institutions should protect their reputation by taking into account internal and external stakeholders in order to reduce their reputation. It is always an institution with good reputation, strong and high performance. The purpose of this study is to determine how corporate reputation is perceived in terms of internal and external stakeholders, to identify the differences in stakeholder perception of corporate reputation and to identify differences in perceptions of corporate reputation according to demographic characteristics. Questionnaire study was done by using "reputation coefficient" scale created by C.Fombrun. The scale includes the demographic information of participants in the first part and the second part consists of 20 phrases about emotional appeal, product and service, vision and leadership, working environment, financial performance and social responsibility dimensions. In the first part of our research, information about corporate reputation was given. In the second part, information about the relationship between corporate reputation and stakeholders is given. In the third section, the method section is given. It was seen that the corporate reputation of the company that was subject to the survey generally had a positive opinion of the participants. But; there were differences in opinions between internal and external stakeholders. External stakeholders found the company more positive in mutual relations than internal stakeholders. The dimension with the best reputation is the "emotional appeal" and the dimension with the lowest dimension is the "social responsibility" dimension. Efforts should be made to address the shortcomings for stakeholders, to make new applications and to correct the negative aspects.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİtibaren_US
dc.subjectAlgıen_US
dc.subjectKurumsal İtibaren_US
dc.subjectİçsel ve Dışsal Paydaşen_US
dc.subjectReputationen_US
dc.subjectPerceptionen_US
dc.subjectCorporate Reputationen_US
dc.subjectInternal and External Stakeholderen_US
dc.titleİçsel ve dışsal paydaşların kurumsal itibarı algılamalarının karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComperison of the institutional perpactive of internal and extarnal stakaholdersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid488881en_US
dc.identifier.yoktezid10126391en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record