Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGülüm, Erol
dc.date.accessioned2021-02-04T09:30:21Z
dc.date.available2021-02-04T09:30:21Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationGülüm, E. (2016). Karnavalesk Bir İmgelemin Taşıyıcısı Olarak Bektaşi Mizahı. Milli Folklor, 28(112), 130-141.en_US
dc.identifier.issn2146-8087
dc.identifier.issn1300-3984
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/1566
dc.description.abstractFıkraları aracılığıyla kutsalı dünyevileştiren, otoriteyi bayağılaştıran, tabu sayılan tutum ve davranışları olağanlaştıran Bektaşi tipi, tüm bunları coşkun, neşeli ve çoğu zaman “zındık”lığa varabilen karnavaleks bir ruh hâliyle gerçekleştirir. Barındırdığı karnavaleks unsurlarla olağandışını olağanlaştırarak terse dönmüş dünyanın bir yorumunu sunan Bektaşi, yaratılan bu karşı-düzenin daha da belirginleştirilmesi adına groteskin aykırılık, karşıtlık, saçmalık, kabalık içeren sivriltilmiş imgelerinden ve dilinden de yararlanmayı ihmal etmez. Bu perspektiften ele alındığında halk kültürünün birçok unsuru gibi Bektaşi tiplemesi ve bu tipleme etrafında oluşturulan fıkraların da temelde grotesk ve karnavalesk bir imgelemin taşıyıcısı olduğu söylenebilir. Bektaşi’yi her türden sahneye yerleştiren halk, onun sayesinde hem din ve inançla ilgili meseleleri daha anlaşılır, daha algılanabilir seviyelere çekmiş hem de ortodoksi düalist yaklaşımların yarattığı aşkın olanla ile insan doğası arasındaki uçurumu kapatmaya çalışmıştır. Fıkralardaki bu tavır, insanı davranışlarında özgür kılarak onun tanrısal özünü farklı yollardan keşfetmesine yardımcı olur. Bu çerçevede Bektaşi fıkraları, sanat kuramının önemli bir bölümünü kapsayan ve kutsiyet atfedilen olgu, olay, varlık ve kurumların maskesinin alaycı bir retoriğe sahip yarı ciddi-yarı komik türler vasıtasıyla düşürülüp sıradanlaştırılması temel ilkesine dayanan “karnavallaşmış edebiyat”ın bir örneği olarak ele alınabilir. İşte bu temel savlardan hareketle çalışmamızda, öncelikle Bektaşi’yi karnavalesk ve grotesk imgelemin taşıyıcısı bir tip olarak algılamamıza sebep olan sosyal, kültürel ve politik arka plan üzerinde durularak tarihsel ve toplumbilimsel eleştiri çizgisinde bir takım tespitler yapılacak daha sonra Bektaşi mizahının karnavalesk doğasını ortaya koyacak çeşitli çözümlemelere yer verilecektir.en_US
dc.description.abstractBektashi who pulls down the supreme, vulgarizes the authority, normalizes the taboos throughjokes in a ebullient, cheerful and carnivalesque way. While Bektashi offers us a rewiew of “world turnedupside down” by means of the jokes, he especially takes advantage of a grotesque language and carnivalesque images which include contradiction, contrast, nonsense, vulgarity. Taken from this perspective, Bektashi character and its jokes can be consider the bearer of carnivalesque and grotesque imagination. So, the secret of the Bektashi humor which queries taboo issues by way of a grotesque language and images in a carnivalesque way is to has a collective smile which can embrace everyone. Those whosituate Bektashi on all kinds of stage make complex religious and faith-related issues clear, detectableand understandable. İn this way they can also close the gab between transcendental being and humannature under favour of this imagined character and his jokes. In this framework the Bektashi jokes canbe considered as an example of carnivalizationed literature which includes important part of art theorythat based on the principle of unmasking sanctity attributed event, beings, institutions through seriocomic genres. Here’s, in this article firstly will be focused on social, cultural and political backgrounds which led us to perceive Bektashi as the bearer of carnavalesque imagination in the historical and sociological critique line and then will be try to analyze the carnivalesque nature of the Bektashi humor.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMilli Folkloren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBektaşiliken_US
dc.subjectBektaşi Mizahıen_US
dc.subjectFıkraen_US
dc.subjectKarnavalesk İmgelemen_US
dc.subjectTarihsel ve Toplumbilimsel Eleştirien_US
dc.subjectBektashismen_US
dc.subjectBektashi Humoren_US
dc.subjectCarnivalesque Imaginationen_US
dc.subjectJokeen_US
dc.subjectHistorical and Sociological Criticismen_US
dc.titleKARNAVALESK BİR İMGELEMİN TAŞIYICISI OLARAK BEKTAŞİ MİZAHIen_US
dc.title.alternativeBektashi Humor as the Bearer of a Carnivalesque Imaginationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofMilli Folkloren_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-7314-0555en_US
dc.identifier.volume28en_US
dc.identifier.issue112en_US
dc.identifier.startpage130en_US
dc.identifier.endpage141en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.indexScopusen_US
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US
dc.relation.indexWoSen_US
dc.relation.indexWoS - Arts and Humanities Citation Indexen_US
dc.contributor.institutionauthorGülüm, Erol
dc.description.wospublicationidWOS:000394735500011en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record