Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDöşoğlu, Mehmet Kenan
dc.contributor.authorPoyraz, Gökhan
dc.date.accessioned2021-09-22T07:30:37Z
dc.date.available2021-09-22T07:30:37Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationDöşoğlu Mehmet Kenan,Poyraz Gökhan, (07.11.2019 - 10.11.2019), Detaylı ve Sadeleştirilmiş Svc Modellerinin Gerilim Kararlılığı Üzerindeki Etkileri, 2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2013
dc.description.abstractGüç sistemlerinde gerilim kararsızlığının ana nedenlerinden birisi de çalışma koşulları altındaki reaktif güç limit değerleridir. Güç sistemlerinin sürekli ve geçici durum analizinde reaktif güç limit değerlerini iyileştirme ve kontrol etmede Esnek AC İletim Sistemi (FACTS) elemanları kullanılmaktadır. FACTS elemanları içerisinde bara gerilim ve reaktif güç kontrolünü sağlamada Statik Var Kompanzatör (SVC) kullanılmaktadır. Çok baralı güç sistemlerinin planlanması ve işletilmesindeki en önemli durumlarda kullanılacak olan elemanların ekonomik yapıda bulunması ve benzetim çalışmasındaki hızlı, doğru ve hassas ölçümlerin alınmasıdır. Bu yüzden SVC kullanımında sadeleştirilmiş model tercih edilebilir. Bu çalışmada, IEEE 14 baralının güç sisteminde detaylı ve sadeleştirilmiş SVC modellerinin kullanılması ile gerilim kararlılığı analizi incelenmiştir. Bu benzetim çalışmasında Güç Sistemleri Analizi Programı (PSAT) kullanılmıştır. Sistemin gerilim-maksimum yüklenme parametresi arasındaki ilişki ve bara genlik profilleri detaylı ve sadeleştirilmiş SVC modelleri kullanılarak incelenmiştir. Detaylı SVC modelinde tetikleme açı kontrolü kullanılırken, sadeleştirilmiş SVC modelinde süseptans kontrolü kullanılmıştır. Her iki SVC modelin de sistemin yüklenme parametre değerini arttırdığı görülmüştür. Maliyet ve benzetim çalışmasının performansı açısından güç sistemlerinde sadeleştirilmiş SVC modelinin kullanılmasının daha etkili olduğu görülmüştür. Yapılan çalışma sonucunda detaylı ve sadeleştirilmiş SVC modellerinin gerilim kararlılığı analizinde iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Bu çalışmada ile diğer FACTS cihazlarının ekonomik olması bakımından farklı güç sisteminde gerilim kararlılığı üzerinde oluşturabileceği durumların incelenmesine zemin hazırlamıştır.en_US
dc.description.abstractOne of the main causes of voltage instability in power systems is reactive power limit values under operating conditions. In steady state and transient state analysis of power systems is used to improve and control the reactive power limit values Flexible AC Transmission System (FACTS) elements. Static Var Compensator (SVC) is used to provide bus voltage and reactive power control in FACTS elements. The most important situations in the planning and operation of multi-bus power systems are the economic structure of the elements to be used and rapid, accurate and precise measurements are taken in the simulation study. Therefore, it can be preferred when using a simplified SVC modeling. In this study, voltage stability analysis is investigated by using detailed and simplified SVC models in IEEE 14 bus power system. In this simulation study, Power Systems Analysis Toolbox (PSAT) was used. The relationship between the voltage-maximum loading parameter of the system and the bus magnitude profiles were examined using detailed and simplified SVC models. Trigger angle control is used in the detailed SVC model, whereas suseptance control is used in the simplified SVC model. It was observed that both SVC models increased the loading parameter value of the system. The use of the simplified SVC model in power systems has been found to be more effective in terms of cost and simulation performance. As a result of the study, it was seen that detailed and simplified SVC models give good results in voltage stability analysis. In this study, it has been prepared to examine the situations that other FACTS devices can create on voltage stability in different power system in terms of economy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Eğitim Senen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGerilim Kararlılığıen_US
dc.subjectDetaylı ve Sadeleştirilmiş SVC Modellerien_US
dc.subjectGerilim-Maksimum Yüklenme Parametresien_US
dc.subjectBara Gerilim Profillerien_US
dc.subjectDetailed and Simplified SVC Modelsen_US
dc.subjectVoltage-Maximum Loading Parameteren_US
dc.subjectBus Magnitude Profilesen_US
dc.titleDetaylı Ve Sadeleştirilmiş Svc Modellerinin Gerilim Kararlılığı Üzerindeki Etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects on Voltage Stabılıty of Detaıled and Sımplıfıed SVC Modelsen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.ispartof2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresien_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-3511-330Xen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage530en_US
dc.identifier.endpage537en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorPoyraz, Gökhan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record