Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEren, Bilge
dc.contributor.authorErdoğan, Gülcan
dc.date.accessioned2019-07-02T07:59:16Z
dc.date.available2019-07-02T07:59:16Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.citationErdoğan, Gülcan. (2014). Benzimidazol halkası içeren polimerlerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/233
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından ortak yürütülen program.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada bir seri polibenzimidazol türevleri sentez edilmiştir. Sentezlerde iki farklı yöntem kullanılmış olup, bunlardan ilki farklı aromatik dikarboksilik asit türevlerinin 3,3ʹ diaminobenzidin (DAB) ile polifosforik asit (PPA) yardımıyla azot (N2) ortamında ısıtılmasına dayanan çözelti polikondenzasyonudur (I. metot). Bu yöntemle izoftalik asit, teraftalik asit, 4,4ʹ-sülfonildibenzoik asit, 5-hidroksiizoftalik asit, 4,4ʹ-oksibis(benzoik asit), fumarik asit, 2,6-piridindikarboksilik asit, 5-ter-bütilizoftalik asit olmak üzere sekiz farklı aromatik dikarboksilik asit kullanılarak bir seri polibenzimidazol türevi elde edilmiştir. Diğer yöntem ise, dialdehit-bisülfit katılma ürünlerinin 3,3ʹ-diaminobenzidin (DAB) ile N,N dimetilformamid (DMF) ve N2 gazı ortamında etkileştirilmesine dayanmaktadır (II. metot). Sentezler farklı süre ve sıcaklık koşullarında tekrarlanmıştır. İkinci metot fosfat esterleri gibi yan ürün oluşumlarını önlemesi ve son derece basit bir saflaştırma işlemi gerektirmesi sebebi ile oldukça avantajlıdır. Sentezlenen polibenzimidazol türevlerinin yapıları IR ve 1H-NMR spektroskopik teknikleri kullanılarak aydınlatıldı. Polimerlerin termal özellikleri TGA, DTA ve DSC ile incelendi. Sentezlenen polibenzimidazollerin termal kararlılıkları çok yüksektir. Çünkü azot atmosferinde 1000 ºC’ ye kadar ısıtıldıklarında kütlelerinin sadece % 19-58’ ini kaybetmektedirler. ABPBI ve PBI-T gibi sübstitüent içermeyen yapılar diğerlerine göre daha yüksek termal kararlılıklara sahiptirler. Ayrıca 0-500 ºC’ de alınan DSC eğrileri polimerlerin kristal halde değil büyük oranda amorf yapıda olduklarını göstermiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, a series of polybenzimidazole derivatives were synthesized. Two different methods have been used in the synthesis, that the first one is solution polycondensation, based on the heating of different aromatic dicarboxylic acid derivatives and 3,3ʹ-diaminobenzidine (DAB) with polyphosphoric acid (PPA) under nitrogene (N2) environment (I. method). By this method a series of polybenzimidazole derivatives were obtained by using eight different aromatic dicarboxylic acids as; isophthalic acid, terephthalic acid, 4,4ʹ-sulfonyldibenzoic acid, 5-hiydroxisophthalic acid, 4,4ʹ-oxybis(benzoic acid), fumaric acid, 2,6-pyridinedicarboxylic acid and 5-tert-butylisophthalic acid. The other method is based on the interaction of dialdehyde-bisulfite adducts and 3,3ʹ diaminobenzidine (DAB) under N,N-dimethylformamide (DMF) and N2 environment (II. method). All the synthesis were repeated at different temperature and reaction time conditions. The second method is very favored due to preventing the formation of by-products like phosphate esters and requiring extremely simple purification procedure. The structures of synthesized polybenzimidazole derivates were idendified by using IR and 1H NMR spectroscopic techniques. Thermal properties of polymers were investigated by TGA, DTA and DSC. Synthesized polybenzimidazoles have exceptional thermal stabilities. When heated up to 1000 °C in nitrogen atmosphere they lose only 19-58 % of their mass. Unsubstituted structures like ABPBI and PBI-T have higher thermal stabilities than others. DSC curves of polymers optained at 0-500 ºC region shows that they are mostly amorphous in nature not in crystalline form.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBenzimidazolen_US
dc.subjectSentezen_US
dc.subjectPolimeren_US
dc.subjectPolibenzimidazolen_US
dc.subjectBenzimidazoleen_US
dc.subjectSynthesisen_US
dc.subjectPolymeren_US
dc.subjectPolybenzimidazoleen_US
dc.titleBenzimidazol halkası içeren polimerlerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeSynthesis of polymers containing benzimidazole ring and investgation of their propertiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid364018en_US
dc.identifier.bseutezid10025583en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record