Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDarcan, Cihan
dc.contributor.authorÇetin, Gülçin
dc.contributor.authorKaygusuz, Özge
dc.contributor.authorİdil, Önder
dc.date.accessioned2022-09-06T10:53:04Z
dc.date.available2022-09-06T10:53:04Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2503
dc.description.abstractBakteriler doğada çok çeşitli streslere maruz kalmaktadırlar. Bu streslerden bir tanesi de metal stresidir. Metaller organizmalar için gerekli oldukları kadar aynı zamanda da zararlıdırlar. Örneğin Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni ve Zn gibi metaller esansiyeldir ve besiyerlerine eklenmeleri gerekmektedir. Bu metaller, mikrobesin olarak redoks tepkimelerinde, moleküllerin elektrostatik etkileşimlerini kararlı tutmak ve ozmotik basıncı kontrol etmek için enzimlerin bileşenleri şeklinde kullanılırlar. Ancak belli dozların üzerinde bu metaller hücrede birikim meydana getirerek toksisite göstermektedir. Ag, Al, Au, Cd, Pb ve Hg gibi ağır metallerin biyolojik önemlerinin olmadığı gibi esansiyel de değillerdir. Aynı zamanda besinsel olarak da değerleri yoktur. Bununla birlikte, mikroorganizmalara oldukça toksik etkileri bulunmaktadır. Bu toksik metaller önemli hücresel bileşenlerle kovalent ve iyonik bağlarla etkileşime girmektedirler. Porin proteinleri, hücre için gerekli olan besinlerin seçici alımını sağlayan ve çevresel değişikliklere karşı sentez oranı değişen ve bu streslere karşı hücreyi koruyan yapılardır. Bu çalışmada P1 transdüksiyon metoduna göre E.coli’nin W3110 suşunda ompC ve ompF genleri mutant hale getirilmiştir. Mutant mikroorganizmalara Cu, Co, Zn, Ni, Cd, Mn metalleri uygulanarak MİK sonuçları belirlenmiş ve bu MİK sonuçları ile büyüme grafikleri, petri damlatma deneyleri ile metal stresi altında dış membran proteinlerinin rolü araştırılmıştır. Sonuç olarak ompC ve ompF genlerinin mutant olduğu suşların yabani tip E. coli’ye göre Cu ve Co metallerine daha dirençli olduğu, Ni ve Zn metallerinde herhangi bir rollerinin olmadığı belirlenmiştir. Mn metalinde ompC geninin mutasyonu bakteriye direnç kazandırırken, ompF geninin mutasyonunun bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Cd metalinde ise ompC geninin mutasyonu bakteriye duyarlılık sağlarken, ompF geninin mutasyonunun bir rolü yoktur.en_US
dc.description.abstractMicroorganisms are exposed to various stress factors in their environment. One of these stress conditions is metal exposure. For instance; metals such as Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni and Zn are essential and they should be added to the growth medium. These metals are used as micronutrient in redox reactions and they are required to keep the electrostatic interactions of molecules stable. Furthermore, they are also used as enzyme compounds in order to control the osmotic pressure. However, some higher doses of these metals accumulate in cells and they become toxic. Metals such as Ag, Al, Au, Cd, Pb and Hg are not relevant biologically as well as they are also not essential for cells. Meanwhile, they also do not have importance as a nutrient. All together, they have toxic impacts on microorganisms. These toxic metals can interact with crucial cellular compounds via covalent and ionic bonds. Porin proteins are important in the selective transport of the nutrients into the cell. Their synthesis rate is changed according to environmental alterations and they protect the cell against these stresses. In this study, we mutated the ompC and ompF genes in W3110 strain of the E.coli by using the P1 transduction method. We exposed the mutant microorganisms with Cu, Co, Zn, Ni, Cd and Mn metals and we determined the MIC results. The growth graphics of mutant bacteria were drawn by using these MIC results and roles of the outer membrane proteins under metal stress conditions were examined by petri dripping tests. As a result, According wild-type E.coli, bacteria carrying ompC and ompF mutant genes developed a resistance against Cu and Co metals whereas they did not have any response against Ni and Zn metals. Furthermore, the bacteria in which the ompC gene was mutated developed a resistance against Mn metal whereas cpxR gene mutation did not have any impact. Besides, we have shown that the ompC gene mutation provided sensitivity to Cd metal whereas ompF gene mutation did not have any effect on bacterial response systems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectE. colien_US
dc.subjectMetal Stresien_US
dc.subjectDış Membran Proteinien_US
dc.subjectMetal Stressen_US
dc.subjectOuter Membrane Proteinsen_US
dc.titleEscherichia coli’de OmpC ve OmpF Dış Membran Porin Proteinlerinin Farklı Metal Stresindeki Rollerinin Belirlenmesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.ispartof4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresien_US
dc.departmentBŞEÜen_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüen_US
dc.departmentRektörlük, Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezien_US
dc.departmentRektörlük, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezien_US
dc.authorid0000-0003-0205-3774en_US
dc.authorid0000-0002-9625-224Xen_US
dc.authorid0000-0002-3652-4266en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorDarcan, Cihan
dc.contributor.institutionauthorÇetin, Gülçin
dc.contributor.institutionauthorKaygusuz, Özge


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record