Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzan, Kadir
dc.contributor.authorAçıkgöz, Çağlayan
dc.date.accessioned2022-09-21T12:03:31Z
dc.date.available2022-09-21T12:03:31Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationÖzan, Kadir, & Açıkgöz, Ç. (2015). Haşlama Et Atıksuyunun Membran Biyoreaktör (MBR) Sisteminde Arıtımı. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(2), 07-11.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2570
dc.description.abstractDünyada ve ülkemizde nüfus artışına paralel olarak, gıda maddelerine olan talep de aynı oranda artış göstermiştir. Bu da gıda endüstrisini dünyanın en büyük endüstriyel sektörlerinden biri haline getirmiştir. Gıda endüstrisi üretim sırasında çok miktarda katı ve sıvı atığı da beraberinde üretir. Böylelikle çeşitli gıda endüstrilerindenkaynaklanan atıksuların çevre üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri de gittikçe artmıştır. İnsanların beslenmesinde temel besin maddelerinden biri olan et ve etürünlerin üretimi de artış göstermiştir. Bunun sonucunda su kullanımı da artmaktadır. Bu endüstrilerdekullanılan su, çeşitli kirleticiler ile kirlenmiş olarak tekrar alıcı ortama geri verilmektedir. Her endüstrinin üretim türü, üretim teknolojisi ve üretim miktarı farklı olduğundan, atık sularının karakteristikleri de farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle arıtma teknolojilerinin belirlenmesinde ve seçeneklerin ortaya konmasında her endüstrinin ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir. Mevcutteknolojiler atıksu deşarj limitlerinin sağlanmasında çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yeni arıtma alternatifleri göz önüne alınmalıdır.Bu çalışmada, Bilecik Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir gıda endüstrisine ait 1/4ve 1/10 oranında oranında seyreltilmiş haşlama et atıksuyunun Laboratuar/Pilot ölçekte Membran Biyoreaktör (MBR) sisteminde arıtım çalışmasıgerçekleştirilmiştir. MBR sisteminde kullanılan aktif çamur Bilecik I.Organize Sanayi Bölgesi biyolojik arıtım tesisinden sağlanmıştır. Deneysel çalışma süresince havalandırma tankınınsıcaklıklığı20 ± 1 °C,pH 6-8, çözünmüş oksijen 6-9 gr/L arasında tutulmuştur. Örnekler analiz için atıksu tankından, havalandırma tankından ve deşarj çıkışından alınmıştır. KOİ, Fosfat ve Azot giderim verimi her gün deneysel olarak gözlemlenmiştir. I. Seri deneysel çalışma sonuçlarına göre; KOİ, fosfat ve azot giderimi sırasıyla; %77,2; %92,7 ve %91 olarak tespit edilmiştir.1/10 oranında seyreltilerek yapılan II. deri deneysel çalışmadaKOİ giderimi %83,8 olarak tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe demand of food products have increased by the same proportion in parallel to the rise of population in the World and in our country. This has made the food industry, one of the world 's largest industrial sector. During the production of the food industry, it produces large amounts of solid and liquid waste. So that, the negative effects on the environment of waste water resulting from the various food industry has also increased. Production of meat and meat products which are one of the main foods of people consume have increased too. So the use of water have been increasing too. The water which is used in these industries are given back to the receiving environment as contaminated with various pollutants. Because of the production type of each industry, the differences of production technology and amount of production, the characteristics of the waste water varies. Therefore, in determining the treatment technology and expression of the options must be handled separately for each industry. Existing technologies, most of the time in the provision of wastewater discharge limits are in adequate. So, the alternatives of new treatments need to be take into account. In this study, the treatment of ¼ and 1/10 of a percent of diluted boiled meat wastewater belongs to the food industry in the Bilecik Organized Industrial Zone were carried out in Lab/Pilot Scale Membrane Bioreactor (MBR) System. Active sludge which was used in MBR system have gotten from Bilecik I. Organized Industrial Zone biological treatment pool. The temperature of the aeration tank was controlled at 20 ± 1 °C, the pH value and the concentration of dissolved oxygen (DO) was kept respectively, in the range of (6,0-8,0) and 6-9 mg/L in the aeration tank. Samples were taken for analysis from wastewater tank, aeration tank and permeate outlet. COD, phosphate and nitrogen concentration value were measured daily in influent as well as effluent to assess the removal efficiency. As result of first series experimental study, the removal efficiency of COD, phosphate and nitrogen was determined as %77,2; %92,7 and %91, respectively. In the second series experimental study conducted the COD removal efficiency was determined as 83.8 % with a dilution ratio of 1/10.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNobel Bilim ve Araştırma Merkezien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAktif Çamuren_US
dc.subjectBiyolojik Arıtmaen_US
dc.subjectGıda Endüstrisi Atıksuyuen_US
dc.subjectMembranBiyoreaktören_US
dc.subjectMBRen_US
dc.subjectActivated Sludgeen_US
dc.subjectBiological Treatmenten_US
dc.subjectFood Industry Wastewateren_US
dc.subjectMembran Bioreactoren_US
dc.titleHaşlama Et Atıksuyunun Membran Biyoreaktör (MBR) Sisteminde Arıtımıen_US
dc.title.alternativeThe Treatment of Boiled Meat Wastewater with Membrane Bioreactor (MBR) Systemen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofBiyoloji Bilimleri Araştırma Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümüen_US
dc.departmentBŞEÜen_US
dc.authorid0000-0002-2647-1981en_US
dc.authorid0000-0003-1854-5730en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage7en_US
dc.identifier.endpage11en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US
dc.contributor.institutionauthorÖzan, Kadir
dc.contributor.institutionauthorAçıkgöz, Çağlayan
dc.description.wosqualityQ3en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record