Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErol Fidan, Meral
dc.contributor.authorİlikkan, Esra
dc.date.accessioned2022-12-12T13:45:12Z
dc.date.available2022-12-12T13:45:12Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022-06-06
dc.identifier.citationİlikkan, Esra. (2022). COVID-19 risk algısı ve muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2769
dc.description.abstractCovid-19 salgını tüm dünyada etkisini göstermiş olup insanların kendi sağlık ve güvenlikleri için endişelenmesine neden olmuştur. Covid-19 pandemisi ekonomik, politik ve sosyal alanları etkilemiş ve bu etkilere bağlı olarak işletmelerin çalışma ve iş yapış şekillerinde çeşitli değişiklikler olmuştur. Bu çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının ve stajyerlerin Covid-19 salgınından öncelikle mesleki faaliyetleri açısından nasıl etkilendiğini araştırmaktır. Ayrıca meslek mensupları ve meslek mensubu adaylarının mesleklerini icra ederken Covid-19 risk algısı da değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında muhasebe meslek mensuplarına pandeminin mesleğe olan etkisi ile ilgili görüşleri ve Yaşam Kalitesi Risk Algısı Ölçeğine verilen cevapları deneyim, cinsiyet, eğitim durumu ve Covid-19 geçirip geçirmeme veya karantinada kalma açısından değerlendirilmiştir. Anket ile toplanan verilerin analizi IBM SPSS istatistik programında yapılmıştır. Bilecik SMMM Odasına kayıtlı ve aktif çalışan muhasebe meslek mensubu ve stajyerin ankete verdikleri cevapların frekans ve ortalama sonuçları değerlendirilmiştir. Katılımcılar, iş yoğunluğunda pandemi öncesine kıyasla artış olduğunu, ücret tahsilinde gecikmelerin yaşandığını, evrak toplama ve evraklara ulaşma konusunda sıkıntı yaşadıklarını ayrıca pandemi süresince mesleki faaliyetlerde mesleki birliklerin ve devletin desteğini hissetmedikleri, mükellef sayısında artış olmadığını ve muhasebe programı/uygulaması satın alma ihtiyacının artmadığını belirtmişlerdir. Yapılan analizlere göre Covid-19 döneminde Covid-19 geçirip geçirmediklerine göre meslek mensuplarının pandemi sürecine yönelik algılarında istatistiki farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Ancak Covid-19 geçirme ile Yaşam Kalitesi Risk Algısı Ölçeği ifadeleri için arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bunlarla birlikte katılımcıların mükellef sayıları ve deneyimlerine göre verdikleri cevaplar arasında istatistiksel anlamda fark olduğu tespit edilmiştir. Muhasebe meslek mensuplarının Covid-19 pandemi döneminde yeni sürece adapte olma çabasında çeşitli zorluklarla mücadele ettiği gözlemlenmektedir. Toplum ile devlet arasındaki köprü görevini üstlenen muhasebe mesleği için gerekli destek ve yönetim sürecinin devlet ve meslek odalarınca verilmediği, meslek mensuplarının kendilerince bu belirsizlik ortamından çıkmaya çalışmalarının özel yaşamlarına olumsuz yansımaları olması araştırmanın sonuçlarındandır.en_US
dc.description.abstractThe Covid-19 epidemic, which has affected the whole world, has caused people to worry about their health and safety. The Covid-19 pandemic has affected the economic, political, and social fields, and depending on these effects; there have been various changes in the way businesses work and do business. This study investigates how the Covid-19 outbreak primarily influences professional accountants and interns in terms of their professional activities. Within the scope of the study, the opinions of professional accountants about the impact of the pandemic on the profession and their answers to the Quality of Life Risk Perception Scale were evaluated in terms of experience, number of taxpayers, gender, education level and whether they had Covid-19 or remained in quarantine. In addition, the Covid-19 risk perception of professionals and professional candidates while performing their profession was also evaluated. The analysis of the data collected by the questionnaire was made in the IBM SPSS statistical program. The frequency and average results of the answers given to the questionnaire by professional accountants and trainees registered and active in the Bilecik CPA Chamber were evaluated. The participants stated that there was an increase in the workload compared to before the pandemic, there were delays in the collection of wages, they had difficulties in collecting and reaching the documents, they also did not feel the support of professional associations and the state in their professional activities, there was no increase in the number of taxpayers and the need to purchase accounting programs/applications did not increase. According to the analyses made, it has been determined that there is no statistical difference in the professionals' perceptions regarding the pandemic process according to whether they had Covid-19 during the Covid-19 period. However, there is a significant relationship between having Covid-19 and the items on the Quality of Life Risk Perception Scale. In addition, it has been determined that there is a statistical difference between the answers given by the participants according to the number of taxpayers and their experiences. It is observed that professional accountants struggle with various difficulties in their efforts to adapt to the new process during the Covid-19 pandemic period. It is among the results of the research that the necessary support and management process for the accounting profession, which acts as a bridge between society and the state, is not provided by the state and professional chambers and that the professional members efforts to get out of this uncertainty environment have negative reflections on their private lives.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectRisk Algısıen_US
dc.subjectMuhasebe Meslek Mensuplarıen_US
dc.subjectMuhasebe Mesleğien_US
dc.subjectRisk Perceptionen_US
dc.subjectAccounting Professionalsen_US
dc.subjectAccounting Professionen_US
dc.titleCOVID-19 risk algısı ve muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerine etkisien_US
dc.title.alternativeCOVID-19 risk perception and effect on the professional activities of accounting professionalsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-3465-761Xen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorİlikkan, Esra
dc.identifier.yoktezid738363en_US
dc.identifier.bseutezid10425743en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record