Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİpçioğlu, İsa
dc.contributor.authorKaraca, Gülşen
dc.date.accessioned2023-04-10T13:34:47Z
dc.date.available2023-04-10T13:34:47Z
dc.date.issued2023en_US
dc.date.submitted2023-01-25
dc.identifier.citationKaraca, Gülşen. (2023). Mobbing algısının bağlamsal performansa etkisi: kamu kurumu çalışanları üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2912
dc.description.abstractMobbing kelimesini etimolojik olarak araştırdığımızda kalabalık, güruh halinde saldırmak, birinin üzerine varma, gruplaşan insanların bir kişiye veya diğer bir gruba karşı sosyal saldırganlığı, hakaret, aşağılama ve bezdirme anlamına gelir. Psikolojik şiddet ve bezdiri olarakda ifade edilen mobbing, bir kişiyi ya da bir grubu sistematik olarak uzun süre taciz etmek için de kullanılır. Hangi amaçla yapılırsa yapılsın insanlara verdiği zararlar açısından kabul edilebilir bir olgu değildir. Günümüzde maalesef çoğu araştırma fiziksel şiddetin sonuçları hakkında olsa da, psikolojik yıldırmanın kişilerde yol açtığı zararlarda onun kadar araştırmaya ve konuşulmaya değmektedir. Genellikle iş hayatında gerçekleşen ve işgörenlerin çalışma hayatına olumsuz tesir eden mobbing işletmelerde yöneticiler açısından önemli bir yönetim sorunudur. Bu araştırma, mobbing algısının bağlamsal performansa etkisini incelemek, mobbing algısısnın ve bağlamsal performansın demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada Bilecik ilindeki 399 kamu çalışanın mobbing olgusuna yönelik algıları, bu olgunun bağlamsal performansa etkisi ele alınmış ve ilgili alanda çalışmalar incelenerek, anket uygulamasıyla sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bekar bireylerin, güvenlik alanında çalışanların (polis, asker) ve aylık gelir düzeyi fazla olanların mobbing algısının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamamda bu araştırmada bireylerin eğitim seviyelerinin arttıça bağlamsal performansalarının arttığı ve sağlık alanında çalışanların diğer alanlarda çalışanlara göre bağlamsal performanslarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucuna bakıldığında mobbingin genel değişkenlerinin bağlamsal performans üzerinde etkisinin olduğu görülmüş, mobbing ve bağlamsal performans arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractWhen we research the word mobbing etymologically, it means attacking in crowds, hitting someone, social aggression of grouped people against one person or another group, insulting, humiliating and harassing. Mobbing, which is also expressed as psychological violence and bullying, is also used to systematically harass a person or a group for a long time. Regardless of the purpose for which it is done, it is not an acceptable phenomenon in terms of the harm it causes to people. Unfortunately, although most of the research today is about the consequences of physical violence, the harm caused by mobbing is worth researching and talking about as much as it does. Mobbing, which usually occurs in business life and negatively affects the working life of employees, is an important management problem for managers in businesses. This research was conducted to examine the effect of mobbing perception on contextual performance and to determine whether mobbing perception and contextual performance differ according to demographic characteristics. In this study, the perceptions of 399 public employees in Bilecik regarding the mobbing phenomenon and the effect of this phenomenon on the contextual performance were discussed and the studies in the related field were examined and the results were tried to be obtained with the survey application. According to the results obtained, it was determined that single individuals, those who work in the field of security (police, soldiers) and those with a higher monthly income level have higher mobbing perception. At the same time, in this study, it was determined that as the education level of the individuals increased, their contextual performance increased and the contextual performance of those working in the health field was higher than those working in other fields. Considering the results of the study, it was seen that the general variables of mobbing had an effect on the contextual performance, and a statistically significant, negative and moderate relationship was found between mobbing and contextual performance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMobbingen_US
dc.subjectBağlamsal Performansen_US
dc.subjectMobbingin Bağlamsal Performansa Etkisien_US
dc.subjectContextual Performanceen_US
dc.subjectEffect of Mobbing on Contextual Performanceen_US
dc.titleMobbing algısının bağlamsal performansa etkisi: kamu kurumu çalışanları üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe effect of mobbing perception on contextual performance: a research on public institutions workersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-3291-7043en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKaraca, Gülşen
dc.identifier.yoktezid784239en_US
dc.identifier.bseutezid10522160en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record