Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİpçioğlu, İsa
dc.contributor.authorBayram, Pelin
dc.date.accessioned2023-04-12T07:32:48Z
dc.date.available2023-04-12T07:32:48Z
dc.date.issued2023en_US
dc.date.submitted2023-01-24
dc.identifier.citationBayram, Pelin. (2023). Algılanan örgütsel destek ve işe adanma üzerine nitel bir araştırma: bankacılık sektörü örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2932
dc.description.abstractBankacılık sektörü çalışanları üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma, Türkiye İstanbul ilinde bulunan bir bankanın çalışanları arasından seçilen 10 kişiyle yürütülmüştür. Nitel araştırma yöntemlerinden uygun tasarlanan bu çalışmada yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile veriler toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilerek araştırma bulguları elde edilmiştir. Bulgular değerlendirilerek araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre incelenen kurumda çalışanların örgütsel destek algılarının yüksek olduğu, kurumun destekleyici örgüt niteliklerine uygun politikalar izlediği, çalışanların büyük çoğunluğunun desteklendiklerini algıladıkları, yaratılan bu ortamdan işe adanmanın olumlu etkilendiği ve çalışanların işe adanmış oldukları belirlenmiştir. Kurumun; sosyal destek, etkili liderlik, işin niteliğine uygun kişi belirleme, personel güçlendirme ve kişisel gelişim fırsatları aracılığıyla çalışanlarda güven, değer, kalıcılık, önem ve gönüllülük hissi yaratarak örgütsel destek algısı sağladığı görülmüştür. Kurum tarafından yaratılan destekleyici örgütün ise işe adanmayı belirleyen öncülleri ortaya çıkardığı anlaşılmıştır. Kurum, çalışanlarına destekleyici bir örgüt sunarken aynı zamanda işe adanmayı sağlayacak temel belirleyenleri de iş ortamına katmaktadır. Böylece algılanan örgütsel destek, işe adanmayı sağlayan faktörleri meydana getiren bir işlev görmektedir. Aynı zamanda işe adanmanın örgütsel faktörlerini olumlu hale getirmek örgütsel destek algısı sağlamaktadır. Katılımcıların verdikleri örneklerde sıklıkla; pandemi zamanında alınan maddi ve manevi desteklere, ödül-terfi sisteminin cömert, adil ve etkin olduğuna, kişisel gelişim fırsatlarının yoğunluğuna, iş dışı etkinliklere yönelik uygulamaların çokluğuna, kişi niteliklerinin işin gerekleriyle uyumuna ve liderlerin sorun çözücü, destekleyici niteliklerine rastlanmaktadır. Elde edilen bu sonuçlar önemli olmakla birlikte bankacılık sektörü açısından da yol göstericidir.en_US
dc.description.abstractThis study focuses on employees who work in the banking sector and the sample for this study consisted of 10 employees working in the banking sector in Istanbul, Turkey. The study was carried out using a qualitative research method as phenomenological research design, using semi-structured interview techniques to collect data. The research findings were obtained by analyzing the collecting data, using content analysis. The results of this research showed that the participants had high perceptions of organizational support, the organization had supportive policies, the majority of employees perceived that they were supported, the employees felt they were engaged in their work and the company environment positively influenced them to engage more with their job. It is also noted that the organization creates a sense of trust, value, permanency, importance, and volunteerism among employees through social support, effective leadership, selecting the right people for the job, staff empowerment and personal development opportunities. The research suggests that the organization provides a supportive environment which also includes key factors that lead to job engagement. The study concludes that the perceived organizational support also serves as a function of factors that determine job engagement. Participants frequently cited examples such as financial and emotional support during the pandemic, a fair and efficient system of rewards and promotions, many different opportunities for self improvement, numerous extracurricular activities, matching individual qualifications to job requirements, and leaders with problem-solving and supportive qualities. This study not only provides important results, but also offers guidance for the banking sector.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlgılanan Örgütsel Desteken_US
dc.subjectİşe Adanmaen_US
dc.subjectBankacılıken_US
dc.subjectNitel Araştırmaen_US
dc.subjectİçerik Analizien_US
dc.subjectPerceived Organizational Supporten_US
dc.subjectJob Engagementen_US
dc.subjectBanking Sectoren_US
dc.subjectPhenomenologicalen_US
dc.subjectQualitative Researchen_US
dc.titleAlgılanan örgütsel destek ve işe adanma üzerine nitel bir araştırma: bankacılık sektörü örneğien_US
dc.title.alternativeA qualitative research on perceived organizational support and job commitment: the case of the banking sectoren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-5514-3821en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBayram, Pelin
dc.identifier.yoktezid781477en_US
dc.identifier.bseutezid10525665en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record