Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorVarsak, Serkan
dc.contributor.authorTürk, Fatma
dc.date.accessioned2023-04-12T11:14:11Z
dc.date.available2023-04-12T11:14:11Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022-10-14
dc.identifier.citationTürk, Fatma. (2022). Finansal derinleşmenin belirleyicileri ve gelir dağılımı üzerine üzerine etkisi: Türkiye örneği. (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/2937
dc.description.abstractÜlkeler yeniliklere ve gelişime açık finansal sistemlere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, finansal derinleşme kavramının ulusal ve uluslararası piyasalardaki önemi her geçen gün artmaktadır. Finansal derinlik ile yeni finansal enstrümanların ortaya çıkması veya var olan araçların geliştirilmesiyle yatırımlara yönelik fon transferinde meydana gelen çeşitliliğin, üretim miktarındaki artışı harekete geçirerek gelir dağılımını olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Ayrıca finansal kurum ve araçlarda ortaya çıkan çeşitliliğin, yeterli finansmana sahip olmayan kişi veya kurumların finansal hizmetlere kolay şekilde erişim sağlamasına olanak tanıyarak gelir dağılımına olumlu katkıda bulunacağı öngörülmektedir. Türkiye’ye ilişkin literatürde, finansal derinleşmenin belirleyicileri, finansal kalkınma ve finansal derinleşmenin gelir dağılımı üzerindeki etkisini inceleyen çalışmaların yeterli sayıda olmadığı göze çarpmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, finansal derinleşme ve finansal kalkınmanın gelir dağılımı üzerindeki etkisini ve finansal derinleşmeyi belirleyen unsurları Türkiye özelinde incelemektir. Bu amaçla, 1990-2021 dönemi için Finansal Derinlik Oranı, Finansal Gelişmişlik Oranı ve İnsani Gelişme Endeksi (HDI) verileri kullanılarak Otoregresif Gecikmesi Dağıtılmış (ARDL) sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Analizlerden elde edilen bulgular, söz konusu değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını teyit etmektedir. Analiz sonuçları, ayrıca, finansal derinliğin insani gelişmişlik indeksini negatif yönde etkilediğini, finansal kalkınmanın ise insani gelişmişliği pozitif yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractCountries need financial systems that are open to innovation and development. Therefore, the importance of the concept of financial deepening in national and international markets has been increasing day by day. It is expected that the diversification in the transfer of investment funds resulted from the emergence of new financial instruments or the development of existing instruments as a result of financial depth, would affect the income distribution positively by increasing the production. In addition, it is predicted that the diversity in financial institutions and instruments would reduce income inequality by allowing individuals or institutions that do not have sufficient financing to access financial services. In the literature regarding the case of Turkey, it is striking that there are a few studies investigating the determinants of financial deepening and the effect of financial depeening and financial development on income distribution. In this regard, the aim of this study is to analyze the effect of financial depeening and financial development on income distribution and what determines financial depeening in the context of Turkey. For this purpose, the Autoregressive Distributed Lagged (ARDL) bound testing approach was employed using data on Financial Depth Ratio, Financial Development Ratio and Human Development Index (HDI) for the period 1990-2021. The findings from the analyses confirm that there is a long-run relationship between the variables under consideration. The results of the analysis also reveal that financial depth affects human development index negatively, while financial development positively affects human development.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFinansal Derinleşmeen_US
dc.subjectGelir Dağılımıen_US
dc.subjectGini Katsayısıen_US
dc.subjectİnsani Gelişmişlik İndeksien_US
dc.subjectFinancial Deepeningen_US
dc.subjectIncome Distributioen_US
dc.subjectGini Coefficienten_US
dc.subjectHuman Development Indexen_US
dc.subjectPovertyen_US
dc.subjectYoksulluken_US
dc.titleFinansal derinleşmenin belirleyicileri ve gelir dağılımı üzerine etkisi: Türkiye örneğien_US
dc.title.alternativeThe determinants of financial deepening and its effect on income distribution: The case of Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-4378-3992en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorTürk, Fatma
dc.identifier.yoktezid781481en_US
dc.identifier.bseutezid10510290en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record