Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHaydaroğlu Ceyhun
dc.contributor.authorCengiz Mehmet
dc.date.accessioned2023-07-25T06:03:36Z
dc.date.available2023-07-25T06:03:36Z
dc.date.issued2023en_US
dc.date.submitted2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/3071
dc.description.abstractMevcut çalışmada, petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki muhtemel simetrik ve asimetrik etkileri, 2002M01 – 2021M12 dönemini kapsayan aylık zaman serisi verileri kullanılarak Türkiye örneğinde doğrusal ARDL ve NARDL modelleri kapsamında analiz edilmeye çalışılmaktadır. Elde edilen bulgular, her iki model özelinde de değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını doğrulamaktadır. Doğrusal ARDL modeli sonuçları, petrol fiyatları ve döviz kurunun uzun dönemde enflasyon üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu ortaya koyarken NARDL modeli kapsamında elde edilen bulgular, pozitif petrol fiyatı şoklarının enflasyon üzerindeki etkisinin petrol fiyatlarındaki düşüşlere kıyasla daha güçlü olduğunu göstermektedir. Bu etki özellikle kısa dönemde istatistiksel olarak anlamlıdır. Döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin ulaşılan sonuçlar ise döviz kurundan enflasyona tam bir geçişkenliğin olmadığını göstermektedir. Nitekim eldeki bulgulara göre döviz kurundaki artışlar enflasyonu pozitif olarak etkilerken negatif döviz kuru şoklarının enflasyon üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamsızdır (negatif).en_US
dc.description.abstractThe current study attempts to determine the possible symmetrical and asymmetrical effects of oil prices on inflation within the scope of linear ARDL and NARDL models in the Turkish sample using monthly time series data covering the period 2002M01 – 2021M12. The obtained findings confirm the existence of a long-term relationship between the variables in both models. While the results of the linear ARDL model reveal that oil prices and exchange rates have a positive effect on inflation in the long run, the findings obtained from the NARDL model show that the effect of positive oil price shocks on inflation is stronger than decreases in oil prices. This effect is statistically significant especially in the short term. The results regarding the effect of exchange rate on inflation also show that there is no full pass-through from exchange rate to inflation. According to the findings, while increases in the exchange rate affect inflation positively, the effect of negative exchange rate shocks on inflation is statistically insignificant (negative).en_US
dc.description.tableofcontentsÖN SÖZen_US
dc.description.tableofcontentsÖZETen_US
dc.description.tableofcontentsABSTRACTen_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLERen_US
dc.description.tableofcontentsTABLOLAR LİSTESİen_US
dc.description.tableofcontentsŞEKİLLER LİSTESİen_US
dc.description.tableofcontents1.GİRİŞen_US
dc.description.tableofcontents2.LİTERATÜR ÖZETİen_US
dc.description.tableofcontents3.VERİLER VE METODOLOJİen_US
dc.description.tableofcontents4.AMPİRİK SONUÇLARen_US
dc.description.tableofcontents5.SONUÇen_US
dc.description.tableofcontentsKAYNAKÇAen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectPetrol Fiyatıen_US
dc.subjectEnflasyonen_US
dc.subjectARDLen_US
dc.subjectNARDLen_US
dc.subjectOil Priceen_US
dc.subjectInflationen_US
dc.subjectARDLen_US
dc.subjectNARDLen_US
dc.titleTürkiye'de Petrol Fiyatlarının Enflasyon Üzerinedeki Etkisien_US
dc.title.alternativeTthe Effect of Prices on Inflation in Turkeyen_US
dc.typeNon-Thesis, Term Projecten_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryDönem Projesien_US
dc.contributor.institutionauthorCengiz, Mehmet


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record