Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAslan, Ümmühan
dc.contributor.authorKayacık, Muammer Furkan
dc.date.accessioned2023-09-27T08:10:52Z
dc.date.available2023-09-27T08:10:52Z
dc.date.issued2023en_US
dc.date.submitted2023-09-07
dc.identifier.citationKayacık, Furkan. (2023). Tarım kredi kooperatiflerinde iç kontrolün muhasebe hata ve hilelerinin önlenmesindeki rolü: Kütahya bölge birliği örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilecik.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/3174
dc.description.abstractTarım Kredi Kooperatifleri (TKK) kâr amacı gütmeyen bir kuruluşlardır. Tarım sektöründeki üreticilerin faaliyetlerine ayni ve nakdi ekonomik destek sağlamaktadırlar. Hem topluma hem de ortaklarına fayda sağlamayı amaçlayan TKK’ların topluma ve üyelerine hesap verme sorumluluğu bulunmaktadır. TKK’lar tarımsal üretimi artırmak ve iyileştirmek amacı ile sermaye sorunu olan çiftçiye katkı vermeyi hedefledikleri için, etkin bir iç kontrol mekanizmasına sahip olmaları önem arz etmektedir. Özellikle muhasebe sistemindeki hata ve hillerin önlenmesinde etkin iç kontrol sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. Muhasebe hata ve hilelerinden kaynaklanan riskler, orta ve uzun dönemde işletmelerin yaşam süresini de kısaltabilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı TKK’larda iç kontrol sisteminin, muhasebe hata ve hilelerini önlemedeki rolünü nitel araştırma yöntemi ile ortaya koymaktır. Bu bağlamda araştırmanın birinci bölümünde Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarihçesi, organizasyon yapısı, çalışma konuları ve denetim süreçleri ele alınmıştır. İkinci bölümde muhasebe hata ve hileleri, muhasebe hilelerin tespiti ve engellenmesi, muhasebe hata ve hilelerin engellenmesinde kullanılan araçlar üzerinde durulmuştur. Çalışmanın son bölümünde ise Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerde muhasebe hata ve hilelerin önlenmesinde iç kontrol sisteminin rolünü belirlemeye yönelik yapılan araştırmanın yöntemi, bulguları ve elde edilen sonuçlarına yer verilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuca göre, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Kütahya Bölge Birliğinde, iç kontrol sisteminin muhasebe hata ve hilelerin önlenmesinde etkin olduğu ve kooperatif ortaklarının menfaatlerinin korunmasına yönelik katkı sağladığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractAgricultural Credit Cooperatives (TKK) is a non-profit organization. They provide economic support in kind and cash to the activities of producers in the agricultural sector. Aiming to benefit both the society and its partners, TKKs have the responsibility to be accountable to the society and their members. The main risks faced by businesses are those arising from accounting errors and frauds. Risks arising from accounting errors and frauds can shorten the lifespan of businesses in the medium and long term, as they prevent the effective use of businesses' assets and resources. It is a known fact that the effective internal control system plays a role in eliminating these risks arising from the accounting system. It is important to determine the role of the internal control system, which was created to protect the interests of the cooperative partners and to make the activities of the cooperative more effective, in preventing errors and frauds in the accounting system that helps accountability. . The aim of this study is to reveal the role of the internal control system in TKK in preventing accounting errors and frauds through qualitative research method. In this context, in the first part of the research, the history, organizational structure, working subjects and audit processes of Agricultural Credit Cooperatives were discussed. In the second part, accounting errors and frauds, detection and prevention of accounting frauds, and tools used to prevent accounting errors and frauds are discussed. In the last part of the study, the method, findings and results of the research conducted to determine the role of the internal control system in preventing accounting errors and frauds in the cooperatives affiliated to the Turkish Agricultural Credit Cooperatives Kütahya Regional Union are included. According to the results obtained from the research, it has been determined that the internal control system in the Turkish Agricultural Credit Cooperative Kütahya Regional Union is effective in preventing accounting errors and frauds and contributes to the protection of the interests of the cooperative partners.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectDenetimen_US
dc.subjectİç Kontrolen_US
dc.subjectHileen_US
dc.subjectTarım Kredi Kooperatiflerien_US
dc.subjectAuditen_US
dc.subjectInternal Controlen_US
dc.subjectFrauden_US
dc.subjectAgricultural Credit Cooperativeen_US
dc.titleTarım kredi kooperatiflerinde iç kontrolün muhasebe hata ve hilelerinin önlenmesindeki rolü: Kütahya bölge birliği örneğien_US
dc.title.alternativeThe role of internal control in preventing accounting errors and frauds in agricultural credit cooperatives: A case study of the Kütahya regional unionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-7535-1524en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKayacık, Muammer Furkan
dc.identifier.bseutezid10565593en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess